Šiaulių greitoji Siauliu greitoji Šiaulių greitoji Siauliu greitoji
Korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas 2017-2019m
                              Patvirtinta
                                                                                      VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos
                                                                                      stoties vyriausiojo gydytojo 2017-02-08
                                                                                       įsakymu Nr. V-4
 
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
                                                    2017-2019 METAMS       
 
Eil.Nr.
Problema
Priemonė
Vykdytojas
Įvykdymo terminas
Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
1.
Šiaulių GMPS darbuotojams trūksta informacijos kaip elgtis pastebėjus teisės aktų reikalavimų pažeidimus
1.  Organizuoti mokymus apie įstatymus antikorupcijos srityje, antikorupcijos kultūrą
 
2.  Skelbti korupcijos prevencijos programą bei antikorupcinę informaciją įstaigoje
 
Vyr. gydytoja
 
 
 
 
Asmuo atsakingas  už antikorupcinę veiklą
1 kartą per metus
 
 
 
Kasmet
Pravesti ne mažiau kaip du mokymai visiems įstaigos darbuotojams
 
 
Įstaigos interneto svetainėje paskelbta visa reikalinga informacija, numatyta teisės aktuose, korupcijos prevencijos programoje
2.
Šiaulių GMPS darbuotojams ir pacientams trūksta informacijos apie mokamas ir nemokamas įstaigos teikiamas paslaugas
1.  Atlikti Šiaulių GMPS vidaus dokumentų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų nemokamą teikimą, antikorupcinį vertinimą
2.   Užtikrinti informacijos teikimą gyventojams apie mokamas ir nemokamas Šiaulių GMPS teikiamas paslaugas
Vidaus medicininio audito vadovas
 
 
 
Vidaus medicininio audito vadovas
Nuolat
 
 
 
 
 
Kiekvienų metų sausio mėnesį
Įvertinti visi per metus parengti nauji teisės aktai ir vidaus dokumentai
 
 
Įstaigos interneto tinklapyje ir skelbimų lentoje paskelbta reikalinga informacija  apie mokamas ir nemokamas Šiaulių GMPS  paslaugas
4.
Įstaigos darbuotojams trūksta  informacijos apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus Šiaulių GMPS
1. Gavus pranešimą apie korupcinę veiką, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą
2. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigoje nustatytus korupcijos atvejus bei atvejus, kai pažeistas  viešųjų ir privačių interesų derinimas
3. GMPS interneto svetainėje  skelbti ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
 
Asmuo atsakingas  už antikorupcinę veiklą
 
 
Asmuo atsakingas  už antikorupcinę veiklą
 
 
Asmuo atsakingas  už antikorupcinę veiklą
 
Nuolat
 
 
 
 
Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo
 
 
Kiekvienų metų sausio mėnesį
Pateiktų pranešimų įstaigos vadovui ir perduotų Specialiųjų tyrimų tarnybai pranešimų skaičius
 
Paskelbtų informacijų skaičius
 
 
 
Ataskaitos apie priemonių plano vykdymą paskelbimas
5.
Šiaulių GMPS darbuotojams ir pacientams trūksta informacijos apie korupcijos prevenciją
1. Šiaulių GMPS skelbimo vietose bei
interneto svetainėje skelbti informaciją
apie atsakomybę už
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
ir kur turi kreiptis
asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla
 
 
 
2. Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas.
Asmuo atsakingas  už antikorupcinę veiklą
 
 
 
 
 
 
 
Asmuo atsakingas  už antikorupcinę veiklą
Nuolat
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuolat
Įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje yra  informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl korupcijos
Įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje paskelbta informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos ,,pasitikėjimo telefoną“.
 
6.
Įstaigos darbuotojams trūksta informacijos apie pacientų nepasitenkinimo priežastis
Pacientų skundų analizė
Vyr. gydytoja
 
Vidaus medicininio audito vadovas
Nuolat
Darbuotojų susirinkimuose apsvarstyti pacientų skundai, pateikti pasiūlymai dėl darbo kokybės gerinimo veiksmų, pacientų nepasitenkinimo mažinimo
 
_________________________________________________
    

Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugsėjo 10 d.